Cookies Policy Політика cookie
Last updated: February 05, 2024 Востаннє оновлено: 5 лютого 2024 р
This Cookies Policy explains what Cookies are and how We use them. You should read this policy so You can understand what type of cookies We use, or the information We collect using Cookies and how that information is used. Ця Політика щодо файлів cookie пояснює, що таке файли cookie та як ми їх використовуємо. Вам слід прочитати цю політику, щоб ви могли зрозуміти, який тип файлів cookie ми використовуємо, інформацію, яку ми збираємо за допомогою файлів cookie, і як ця інформація використовується.
Cookies do not typically contain any information that personally identifies a user, but personal information that we store about You may be linked to the information stored in and obtained from Cookies. For further information on how We use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy. Файли cookie зазвичай не містять жодної інформації, яка ідентифікує користувача, але особиста інформація, яку ми зберігаємо про вас, може бути пов’язана з інформацією, яка зберігається в файлах cookie та отримана з них. Для отримання додаткової інформації про те, як ми використовуємо, зберігаємо та забезпечуємо безпеку ваших особистих даних, перегляньте нашу Політику конфіденційності.
We do not store sensitive personal information, such as mailing addresses, account passwords, etc. in the Cookies We use. Ми не зберігаємо конфіденційну особисту інформацію, таку як поштові адреси, паролі облікових записів тощо у файлах cookie, які ми використовуємо.
Definitions Визначення
For the purposes of this Cookies Policy: Для цілей цієї Політики файлів cookie:
“TOPIZDATO” (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Cookies Policy) refers to https://topizda.to/. «TOPIZDATO» (іменується як «Компанія», «Ми», «Нас» або «Наш») відноситься до https://topizda.to/.
“Cookies” means small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing details of your browsing history on that website among its uses. Файли cookie означають невеликі файли, які веб-сайт розміщує на вашому комп’ютері, мобільному пристрої чи будь-якому іншому пристрої та містять відомості про вашу історію веб-перегляду на цьому веб-сайті під час його використання.
“You” means the individual accessing or using the Website, or a company, or any legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Website, as applicable. «Ви» означає особу, яка отримує доступ або використовує Веб-сайт, або компанію, або будь-яку юридичну особу, від імені якої така особа здійснює доступ або використовує Веб-сайт, залежно від обставин.
Type of Cookies We may Use Тип файлів cookie, які ми можемо використовувати
Cookies can be "Persistent" or "Session" Cookies. Persistent Cookies remain on your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close your web browser. Файли cookie можуть бути «постійними» або «сеансовими». Постійні файли cookie залишаються на вашому персональному комп’ютері чи мобільному пристрої, коли ви перебуваєте в автономному режимі, а сеансові файли cookie видаляються, щойно ви закриваєте веб-браузер.
We use both session and persistent Cookies for the purposes set out below: Ми використовуємо як сеансові, так і постійні файли cookie для цілей, викладених нижче:
Necessary / Essential Cookies

Type: Session Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

«Необхідні/важливі файли cookie

Тип: файли cookie сеансу

Підпорядковується: нами

Призначення: ці файли cookie необхідні для надання вам послуг, доступних через веб-сайт, і для того, щоб ви могли використовувати деякі його функції. Вони допомагають автентифікувати користувачів і запобігати шахрайському використанню облікових записів користувачів. Без цих файлів cookie послуги, про які ви запитували, не можуть бути надані, і ми використовуємо ці файли cookie лише для надання вам цих послуг».

Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

Політика використання файлів cookie/файли cookie щодо прийняття повідомлень

Тип: постійні файли cookie

Підпорядковується: нами

Призначення: ці файли cookie визначають, чи погодилися користувачі на використання файлів cookie на веб-сайті.

Functionality Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Функціональні файли cookie

Тип: постійні файли cookie

Підпорядковується: нами

Призначення: ці файли cookie дозволяють нам запам’ятовувати вибір, який ви робите під час користування веб-сайтом, наприклад запам’ятовувати дані для входу чи налаштування мови. Метою цих файлів cookie є надання Вам більш особистого досвіду та уникнення необхідності повторно вводити свої налаштування щоразу, коли Ви користуєтеся Веб-сайтом.

Tracking and Performance Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Third-Parties

Purpose: These Cookies are used to track information about traffic to the Website and how users use the Website. The information gathered via these Cookies may directly or indirectly identify you as an individual visitor. This is because the information collected is typically linked to a pseudonymous identifier associated with the device you use to access the Website. We may also use these Cookies to test new advertisements, pages, features or new functionality of the Website to see how our users react to them.

Cookie для відстеження та продуктивності

Тип: постійні файли cookie

Адмініструється: Третіми сторонами

Призначення: Ці файли cookie використовуються для відстеження інформації про трафік на веб-сайті та про те, як користувачі використовують веб-сайт. Інформація, зібрана за допомогою цих файлів cookie, може прямо чи опосередковано ідентифікувати вас як окремого відвідувача. Це пояснюється тим, що зібрана інформація зазвичай пов’язана з псевдонімом ідентифікатором, пов’язаним із пристроєм, який ви використовуєте для доступу до Веб-сайту. Ми також можемо використовувати ці файли cookie для тестування нових рекламних оголошень, сторінок, функцій або нових функцій веб-сайту, щоб побачити, як на них реагують наші користувачі.

Your Choices Regarding Cookies Ваш вибір щодо файлів cookie
If You prefer to avoid the use of Cookies on the Website, first You must disable the use of Cookies in your browser and then delete the Cookies saved in your browser associated with this website. You may use this option for preventing the use of Cookies at any time. Якщо ви бажаєте уникнути використання файлів cookie на веб-сайті, спершу ви повинні вимкнути використання файлів cookie у своєму браузері, а потім видалити файли cookie, збережені у вашому браузері, пов’язаному з цим веб-сайтом. Ви можете скористатися цією опцією для запобігання використанню файлів cookie в будь-який час.
If You do not accept Our Cookies, You may experience some inconvenience in your use of the Website and some features may not function properly. Якщо ви не приймаєте наші файли cookie, у вас можуть виникнути певні незручності під час використання веб-сайту, а деякі функції можуть не працювати належним чином.
If You'd like to delete Cookies or instruct your web browser to delete or refuse Cookies, please visit the help pages of your web browser. Якщо ви бажаєте видалити файли cookie або вказати своєму веб-браузеру видаляти або відхиляти файли cookie, відвідайте довідкові сторінки вашого веб-браузера.
Contact Us Зв'яжіться з нами
If you have any questions about this Cookies Policy, You can contact us [email protected] Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики використання файлів cookie, ви можете зв’язатися з нами за адресою [email protected]