TERMS OF USE

Last updated February 02, 2024

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Востаннє оновлено 2 лютого 2024 р

AGREEMENT TO OUR LEGAL TERMS ЗГОДА З НАШИМИ ЮРИДИЧНИМИ УМОВАМИ
We operate the website https://topizda.to/ (the 'Site'), as well as any other related products and services that refer or link to these legal terms (the 'Legal Terms') (collectively, the 'Services').

You can contact us by email at [email protected]

Ми керуємо веб-сайтом https://topizda.to/ («Сайт»), а також будь-якими іншими пов’язаними продуктами та послугами, які посилаються на ці юридичні умови або посилаються на них («Юридичні умови») (разом «Сервіси»)).

Ви можете зв'язатися з нами за електронною поштою [email protected]

These Legal Terms constitute a legally binding agreement made between you, whether personally or on behalf of an entity ( 'you'), and individual entrepreneur Rogovskyi A.E., concerning your access to and use of the Services. You agree that by accessing the Services, you have read, understood, and agreed to be bound by all of these Legal Terms. Ці Юридичні умови становлять юридично обов’язкову угоду, укладену між вами особисто чи від імені організації («ви») та ФОП Роговський A. E. щодо вашого доступу до Послуг та використання ними. Ви погоджуєтеся, що, отримуючи доступ до Послуг, ви прочитали, зрозуміли та погодилися дотримуватися всіх цих Правових умов.
IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THESE LEGAL TERMS, THEN YOU ARE EXPRESSLY PROHIBITED FROM USING THE SERVICES AND YOU MUST DISCONTINUE USE IMMEDIATELY. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УСІМА ЦИМИ ЮРИДИЧНИМИ УМОВАМИ, ВАМ ПРЯМО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЯ ПОСЛУГАМИ І ВИ ПОВИННІ НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ.
Supplemental terms and conditions or documents that may be posted on the Services from time to time are hereby expressly incorporated herein by reference. We reserve the right, in our sole discretion, to make changes or modifications to these Legal Terms from time to time. We will alert you about any changes by updating the 'Last updated' date of these Legal Terms, and you waive any right to receive specific notice of each such change. It is your responsibility to periodically review these Legal Terms to stay informed of updates. You will be subject to, and will be deemed to have been made aware of and to have accepted, the changes in any revised Legal Terms by your continued use of the Services after the date such revised Legal Terms are posted. Додаткові положення та умови або документи, які час від часу можуть публікуватися в Сервісах, цим прямо включені в цей документ шляхом посилання. Ми залишаємо за собою право на власний розсуд час від часу вносити зміни або модифікації в ці Юридичні умови. Ми повідомлятимемо вас про будь-які зміни, оновлюючи дату «Останнього оновлення» цих Юридичних умов, і ви відмовляєтеся від будь-якого права отримувати конкретне сповіщення про кожну таку зміну. Ви зобов’язані періодично переглядати ці Юридичні умови, щоб бути в курсі оновлень. На вас поширюватимуться зміни в будь-яких переглянутих Юридичних умовах, і вважатиметься, що ви проінформовані про них і приймаєте їх, якщо продовжуватимете використовувати Сервіси після дати публікації таких переглянутих Юридичних умов.
The Services are intended for users who are at least 18 years old. Persons under the age of 18 are not permitted to use or register for the Services.

We recommend that you print a copy of these Legal Terms for your records.

Сервіси призначені для користувачів, яким виповнилося 18 років. Особам молодше 18 років заборонено використовувати або реєструватися в Сервісах.

Ми рекомендуємо вам надрукувати копію цих Юридичних умов для власної документації.

TABLE OF CONTENTS ЗМІСТ
1. OUR SERVICES 1. НАШІ ПОСЛУГИ
The information provided when using the Services is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject us to any registration requirement within such jurisdiction or country. Accordingly, those persons who choose to access the Services from other locations do so on their own initiative and are solely responsible for compliance with local laws.

The Services are not tailored to comply with industry-specific regulations (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), so if your interactions would be subjected to such laws, you may not use the Services. You may not use the Services in a way that would violate the Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Інформація, яка надається під час користування Сервісом, не призначена для розповсюдження або використання будь-якою фізичною чи юридичною особою в будь-якій юрисдикції чи країні, де таке розповсюдження чи використання суперечило б закону чи нормативним актам або яке піддало б нам будь-які вимоги щодо реєстрації в межах такої юрисдикції. Відповідно, ті особи, які вирішують отримати доступ до Сервісу з інших місць, роблять це за власною ініціативою та несуть одноосібну відповідальність за дотримання місцевих законів.

Сервіси не розроблено відповідно до галузевих норм (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) тощо), тому, якщо ваша взаємодія підпадає під дію таких законів, ви не можете використовувати Сервіси. Ви не можете використовувати Сервіси у спосіб, який порушував би Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 2. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Our intellectual property Наша інтелектуальна власність
We are the owner or the licensee of all intellectual property rights in our Services, including all source code, databases, functionality, software, website designs, audio, video, text, photographs, and graphics in the Services (collectively, the 'Content'), as well as the trademarks, service marks, and logos contained therein (the 'Marks'). Ми є власником або ліцензіатом усіх прав інтелектуальної власності на наші Сервіси, включаючи весь вихідний код, бази даних, функціональність, програмне забезпечення, дизайн веб-сайтів, аудіо, відео, текст, фотографії та графіку в Сервісах (разом «Вміст»), а також торгові марки, знаки обслуговування та логотипи, що містяться в них («Знаки»).
Our Content and Marks are protected by copyright and trademark laws (and various other intellectual property rights and unfair competition laws). Наш вміст і знаки захищені законами про авторське право та товарні знаки (а також різними іншими правами інтелектуальної власності та законами про недобросовісну конкуренцію).
The Content and Marks are provided in or through the Services 'AS IS' for your personal, non-commercial use or internal business purpose only. Вміст і Знаки надаються в Сервісах або через них «ЯК Є» лише для вашого особистого, некомерційного використання або внутрішніх бізнес-цілей.
Your use of our Services Використання вами наших Сервісів
Subject to your compliance with these Legal Terms, including the 'PROHIBITED ACTIVITIES' section below, we grant you a non-exclusive, non-transferable, revocable license to: access the Services; and download or print a copy of any portion of the Content to which you have properly gained access. За умови дотримання вами цих Юридичних умов, включаючи розділ «ЗАБОРОНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ» нижче, ми надаємо вам невиключну ліцензію без права передачі та відкликання на: доступ до Сервісів; завантаження або друк копії будь-якої частини Вміст, до якого ви належним чином отримали доступ.
Solely for your personal, non-commercial use or internal business purpose. Виключно для вашого особистого, некомерційного використання або внутрішніх бізнес-цілей.
Except as set out in this section or elsewhere in our Legal Terms, no part of the Services and no Content or Marks may be copied, reproduced, aggregated, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, translated, transmitted, distributed, sold, licensed, or otherwise exploited for any commercial purpose whatsoever, without our express prior written permission. За винятком випадків, визначених у цьому розділі або в інших положеннях наших Юридичних умов, жодна частина Сервісів, а також вміст чи знаки не можуть бути скопійовані, відтворені, агреговані, повторно опубліковані, завантажені, опубліковані, публічно показані, кодовані, перекладені, передані, поширені, продані, ліцензовані чи іншим чином використані з будь-якою комерційною метою без нашого прямого попереднього письмового дозволу.
If you wish to make any use of the Services, Content, or Marks other than as set out in this section or elsewhere in our Legal Terms, please address your request to: [email protected]. Якщо ви бажаєте будь-яким чином використовувати Сервіси, Вміст або Знаки, крім тих, що описані в цьому розділі або в інших юридичних умовах, надішліть запит на адресу: [email protected].
f we ever grant you the permission to post, reproduce, or publicly display any part of our Services or Content, you must identify us as the owners or licensors of the Services, Content, or Marks and ensure that any copyright or proprietary notice appears or is visible on posting, reproducing, or displaying our Content. Якщо ми коли-небудь надамо вам дозвіл на розміщення, відтворення або публічне відображення будь-якої частини наших Сервісів або Вмісту, ви повинні ідентифікувати нас як власників або ліцензіарів Сурвісів, Вмісту або Знаків і переконатися, що будь-яке повідомлення про авторські права або власність відображається або видно під час публікації, відтворення або відображення нашого Вмісту.
We reserve all rights not expressly granted to you in and to the Services, Content, and Marks. Ми залишаємо за собою всі права, не надані вам прямо на Сервіси, Вміст і Знаки.
Any breach of these Intellectual Property Rights will constitute a material breach of our Legal Terms and your right to use our Services will terminate immediately. Будь-яке порушення цих Прав інтелектуальної власності буде суттєвим порушенням наших Правових умов, і ваше право на використання наших Сервісів буде негайно припинено.
Your submissions Ваші подання
Please review this section and the 'PROHIBITED ACTIVITIES' section carefully prior to using our Services to understand the (a) rights you give us and (b) obligations you have when you post or upload any content through the Services. Будь ласка, уважно перегляньте цей розділ і розділ «ЗАБОРОНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ», перш ніж використовувати наші Сервіси, щоб зрозуміти (а) права, які ви надаєте нам, і (б) обов’язки, які ви маєте, коли публікуєте або завантажуєте будь-який вміст через Сервіси.
Submissions: By directly sending us any question, comment, suggestion, idea, feedback, or other information about the Services ('Submissions'), you agree to assign to us all intellectual property rights in such Submission. You agree that we shall own this Submission and be entitled to its unrestricted use and dissemination for any lawful purpose, commercial or otherwise, without acknowledgment or compensation to you. Подання: безпосередньо надсилаючи нам будь-яке запитання, коментар, пропозицію, ідею, відгук або іншу інформацію про Сервіси («Подання»), ви погоджуєтеся передати нам усі права інтелектуальної власності на таке Подання. Ви погоджуєтесь, що ми будемо володіти цим Поданням та мати право на його необмежене використання та розповсюдження з будь-якою законною метою, комерційною чи іншою, без підтвердження або компенсації.
You are responsible for what you post or upload: By sending us Submissions through any part of the Services you: Ви несете відповідальність за те, що публікуєте або завантажуєте: Надсилаючи нам Подані матеріали через будь-яку частину Сервісів, ви:
confirm that you have read and agree with our 'PROHIBITED ACTIVITIES' and will not post, send, publish, upload, or transmit through the Services any Submission that is illegal, harassing, hateful, harmful, defamatory, obscene, bullying, abusive, discriminatory, threatening to any person or group, sexually explicit, false, inaccurate, deceitful, or misleading; to the extent permissible by applicable law, waive any and all moral rights to any such Submission ; warrant that any such Submission are original to you or that you have the necessary rights and licenses to submit such Submissions and that you have full authority to grant us the above-mentioned rights in relation to your Submissions; and warrant and represent that your Submissions do not constitute confidential information. підтверджуйте, що ви прочитали та погоджуєтеся з нашою «ЗАБОРОНЕНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» і не будете постити, надсилати, публікувати, завантажувати або передавати через Сервіси будь-яке Подання, яке є незаконним, агресивним, ненависним, шкідливим, наклепницьким, непристойним, залякувальним, образливим, дискримінаційним, загрозливим будь-якій особі чи групі, відверто сексуальним, фальшивим, неточним, брехливим або таким, що вводять в оману; у межах, дозволених чинним законодавством, відмовлятися від будь-яких моральних прав на будь-яке таке Подання; гарантувати, що будь-яке таке Подання є оригінальним для вас або що ви маєте необхідні права та ліцензії для подання таких Повідомлень і що ви маєте повні повноваження надавати нам вищезазначені права стосовно вашого Подання; а також гарантуєте та заявляєте, що ваші Подання не є конфіденційною інформацією.
You are solely responsible for your Submissions and you expressly agree to reimburse us for any and all losses that we may suffer because of your breach of (a) this section, (b) any third party's intellectual property rights, or (c) applicable law. Ви несете одноосібну відповідальність за свої Подання та прямо погоджуєтеся відшкодувати нам будь-які збитки, які ми можемо зазнати через порушення вами (a) цього розділу, (b) будь-яких прав інтелектуальної власності третіх сторін або (c) відповідного закону.
3. USER REPRESENTATIONS 3. ЗАЯВИ КОРИСТУВАЧІВ
By using the Services, you represent and warrant that: (1) all registration information you submit will be true, accurate, current, and complete; (2) you will maintain the accuracy of such information and promptly update such registration information as necessary; (3) you have the legal capacity and you agree to comply with these Legal Terms; (4) you are not a minor in the jurisdiction in which you reside; (5) you will not access the Services through automated or non-human means, whether through a bot, script or otherwise; (6) you will not use the Services for any illegal or unauthorized purpose; and (7) your use of the Services will not violate any applicable law or regulation. Використовуючи Сервіси, ви заявляєте та гарантуєте, що: (1) уся реєстраційна інформація, яку ви подаєте, буде правдивою, точною, актуальною та повною; (2) ви підтримуватимете точність такої інформації та оперативно оновлюватимете таку реєстраційну інформацію, якщо необхідно; (3) ви маєте правоздатність і погоджуєтеся дотримуватися цих Правових умов; (4) ви не є неповнолітнім у юрисдикції, у якій проживаєте; (5) ви не отримуватимете доступ до Сервісів за допомогою автоматизованих чи нелюдських засобів, будь то через бота, сценарій чи іншим чином; (6) ви не використовуватимете Сервіси з будь-якою незаконною чи несанкціонованою метою; і (7) використання вами Сервісів не порушуватиме жодних чинних законів чи нормативних актів.
If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current, or incomplete, we have the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Services (or any portion thereof). Якщо ви надаєте будь-яку інформацію, яка є неправдивою, неточною, неактуальною або неповною, ми маємо право призупинити або припинити дію вашого облікового запису та відмовити в будь-якому поточному чи майбутньому використанні Севісів (або будь-якої їх частини).
4.USER REGISTRATION 4.РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА
You may be required to register to use the Services. You agree to keep your password confidential and will be responsible for all use of your account and password. We reserve the right to remove, reclaim, or change a username you select if we determine, in our sole discretion, that such username is inappropriate, obscene, or otherwise objectionable. Вам може знадобитися зареєструватися, щоб користуватися Сервісами. Ви погоджуєтеся зберігати конфіденційність свого пароля та несете відповідальність за будь-яке використання вашого облікового запису та пароля. Ми залишаємо за собою право видалити, відновити або змінити вибране вами ім’я користувача, якщо ми вирішимо, на наш власний розсуд, що таке ім’я користувача є неприйнятним, непристойним або іншим чином неприйнятним.
5. PRODUCTS 5. ПРОДУКЦІЯ
All products are subject to availability. We reserve the right to discontinue any products at any time for any reason. Prices for all products are subject to change. Усі продукти залежать від наявності. Ми залишаємо за собою право припиняти будь-які продукти в будь-який час з будь-якої причини. Ціни на всі продукти можуть змінюватися.
6. PURCHASES AND PAYMENT 6. ПОКУПКИ ТА ОПЛАТА
We accept the following forms of payment:

- Visa

- Mastercard

You agree to provide current, complete, and accurate purchase and account information for all purchases made via the Services. You further agree to promptly update account and payment information, including email address, payment method, and payment card expiration date, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Sales tax will be added to the price of purchases as deemed required by us. We may change prices at any time. All payments shall be in USA dollars.

Ми приймаємо такі форми оплати:

- Віза

- Mastercard

Ви погоджуєтеся надавати поточну, повну та точну інформацію про покупки та обліковий запис для всіх покупок, здійснених через Сервіси. Ви також погоджуєтеся негайно оновлювати інформацію про обліковий запис і платіжну інформацію, включаючи адресу електронної пошти, спосіб оплати та термін дії платіжної картки, щоб ми могли завершити ваші транзакції та зв’язатися з вами за потреби. Податок з продажів буде додано до ціни покупок, як ми вважаємо за необхідне. Ми можемо змінити ціни в будь-який час. Усі платежі здійснюються в доларах США.

You agree to pay all charges at the prices then in effect for your purchases and any applicable shipping fees, and you authorize us to charge your chosen payment provider for any such amounts upon placing your order. If your order is subject to recurring charges, then you consent to our charging your payment method on a recurring basis without requiring your prior approval for each recurring charge, until such time as you cancel the applicable order. We reserve the right to correct any mistakes in pricing, even if we have already requested or received payment. Ви погоджуєтеся сплачувати всі комісії за цінами, що діють на той час для ваших покупок, і будь-які відповідні комісії за доставку, і ви уповноважуєте нас стягувати будь-які такі суми з вибраного вами постачальника платежів після розміщення вашого замовлення. Якщо ваше замовлення підлягає регулярним стягненням, тоді ви погоджуєтеся на те, щоб ми регулярно стягували плату з вашого методу оплати, не вимагаючи вашого попереднього схвалення для кожного повторюваного платежу, доки ви не скасуєте відповідне замовлення. Ми залишаємо за собою право виправляти будь-які помилки в ціноутворенні, навіть якщо ми вже запитали або отриманий платіж.
We reserve the right to refuse any order placed through the Services. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household, or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same payment method, and/or orders that use the same billing or shipping address. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers, or distributors. Ми залишаємо за собою право відхилити будь-яке замовлення, розміщене через Сервіси. Ми можемо на власний розсуд обмежити або скасувати кількість придбаних товарів на одну людину, на домогосподарство або на замовлення. Ці обмеження можуть включати замовлення, розміщені через або з одного облікового запису клієнта, той самий спосіб оплати та/або замовлення, які використовують ту саму платіжну адресу чи адресу доставки. Ми залишаємо за собою право обмежувати або забороняти замовлення, які, на нашу власну думку, виглядають розміщеними дилерами, торговими посередниками або дистриб’юторами.
7. REFUNDS POLICY 7. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
Please review our Return Policy posted on the Services prior to making any purchases. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою повернення, опублікованою в Сервісах, перш ніж робити будь-які покупки.
8. PROHIBITED ACTIVITIES 8. ЗАБОРОНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ
You may not access or use the Services for any purpose other than that for which we make the Services available. The Services may not be used in connection with any commercial endeavors except those that are specifically endorsed or approved by us. Ви не можете отримувати доступ або використовувати Сервіси з будь-якою іншою метою, окрім тієї, для якої ми надаємо Сервіси. Сервіси не можна використовувати у зв’язку з будь-якими комерційними заходами, за винятком тих, які спеціально схвалені або схвалені нами.
As a user of the Services, you agree not to: Як користувач Сервісів, ви погоджуєтеся не:
Systematically retrieve data or other content from the Services to create or compile, directly or indirectly, a collection, compilation, database, or directory without written permission from us.

Trick, defraud, or mislead us and other users, especially in any attempt to learn sensitive account information such as user passwords.

Circumvent, disable, or otherwise interfere with security-related features of the Services, including features that prevent or restrict the use or copying of any Content or enforce limitations on the use of the Services and/or the Content contained therein.

Disparage, tarnish, or otherwise harm, in our opinion, us and/or the Services.

Use any information obtained from the Services in order to harass, abuse, or harm another person.

Make improper use of our support services or submit false reports of abuse or misconduct.

Use the Services in a manner inconsistent with any applicable laws or regulations.

Engage in unauthorized framing of or linking to the Services.

Upload or transmit (or attempt to upload or to transmit) viruses, Trojan horses, or other material, including excessive use of capital letters and spamming (continuous posting of repetitive text), that interferes with any party`s uninterrupted use and enjoyment of the Services or modifies, impairs, disrupts, alters, or interferes with the use, features, functions, operation, or maintenance of the Services.

Engage in any automated use of the system, such as using scripts to send comments or messages, or using any data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools.

Delete the copyright or other proprietary rights notice from any Content.

Attempt to impersonate another user or person or use the username of another user.

Upload or transmit (or attempt to upload or to transmit) any material that acts as a passive or active information collection or transmission mechanism, including without limitation, clear graphics interchange formats ('gifs'), 1X1 pixels, web bugs, cookies, or other similar devices (sometimes referred to as 'spyware' or 'passive collection mechanisms' or 'pcms').

Interfere with, disrupt, or create an undue burden on the Services or the networks or services connected to the Services.

Harass, annoy, intimidate, or threaten any of our employees or agents engaged in providing any portion of the Services to you.

Attempt to bypass any measures of the Services designed to prevent or restrict access to the Services, or any portion of the Services.

Copy or adapt the Services' software, including but not limited to Flash, PHP, HTML, JavaScript, or other code.

Except as permitted by applicable law, decipher, decompile, disassemble, or reverse engineer any of the software comprising or in any way making up a part of the Services.

Except as may be the result of standard search engine or Internet browser usage, use, launch, develop, or distribute any automated system, including without limitation, any spider, robot, cheat utility, scraper, or offline reader that accesses the Services, or use or launch any unauthorized script or other software.

Use a purchasing agent to make purchases on the Services.

Make any unauthorized use of the Services, including collecting usernames and/or email addresses of users by electronic or other means for the purpose of sending unsolicited email, or creating user accounts by automated means or under false pretenses.

Use the Services as part of any effort to compete with us or otherwise use the Services and/or the Content for any revenue-generating endeavor or commercial enterprise.

Use the Services to advertise or offer to sell goods and services.

Sell or otherwise transfer your profile.

Систематично отримувати дані або інший вміст з Сервісів для створення або компіляції, прямо чи опосередковано, колекції, компіляції, бази даних або каталогу без письмового дозволу від нас.

Хитрують, обманюють або вводять нас та інших користувачів в оману, особливо під час будь-яких спроб дізнатися конфіденційну інформацію облікового запису, таку як паролі користувачів.

Обходити, вимикати або іншим чином втручатися в пов’язані з безпекою функцій Сервісів, включаючи функції, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого Вмісту або накладати обмеження на використання Сервісів та/або вмісту, що в них міститься.

Зневажати, заплямувати чи іншим чином завдавати шкоди, на нашу думку, нам та/або Сервісам.

Використовувати будь-яку інформацію, отриману з Сервісів, щоб переслідувати, образити або завдати шкоди іншій особі.

Використовуйте наші служби підтримки неналежним чином або надсилати неправдиві звіти про зловживання чи неправомірну поведінку.

Використовувати Сервіси у спосіб, що не відповідає будь-яким застосовним законам чи нормам.

Брати участь у несанкціонованому створенні або створенні посилань на Сервіси.

Завантажувати або передавати (або намагатися завантажити чи передати) віруси, троянських конів чи інший матеріал, у тому числі надмірне використання великих літер і спам (безперервне розміщення повторюваного тексту), що заважає будь-якій стороні безперервно використовувати та користуватися Сервісами або модифікує, погіршує, порушує, змінює або перешкоджає використанню, функціям, роботі чи обслуговуванню Сервісу.

Будь-яке автоматизоване використання системи, наприклад використання сценаріїв для надсилання коментарів чи повідомлень або використання будь-якого інтелектуального аналізу даних, роботів чи подібних інструментів збору та вилучення даних. Видаляти повідомлення про авторські права чи інші права власності з будь-якого Вмісту.

Спроба видати себе за іншого користувача чи особу або використовувати ім’я користувача іншого користувача.

Завантажувати або передавати (або намагатися завантажити або передати) будь-який матеріал, який діє як пасивний або активний механізм збору чи передачі інформації, включаючи, без обмежень, чіткі формати обміну графікою («gifs»), пікселі 1X1, веб-помилки, файли cookie або інші подібні пристрої (іноді їх називають «шпигунським програмним забезпеченням», «пасивними механізмами збору» або «pcms»).

Втручатися, порушувати або створювати надмірне навантаження на Сервіси чи мережі чи служби, підключені до Сервісів.

Переслідувати, дратувати, залякувати або погрожувати будь-якому з наших співробітників або агентів, задіяних у наданні вам будь-якої частини Сервісів.

Намагатися обійти будь-які заходи Сервісів, спрямовані на запобігання чи обмеження доступу до Сервісів чи будь-якої їх частини.

Копіювати або адаптувати програмне забезпечення Сервісів, включаючи, але не обмежуючись, Flash, PHP, HTML, JavaScript або інший код.

За винятком випадків, дозволених чинним законодавством, розшифровувати, декомпілювати, дизасемблювати або здійснювати зворотне проектування будь-якого програмного забезпечення, яке входить до складу Сервісів або будь-яким чином є частиною Сервісів.

За винятком випадків, коли це може бути результатом використання стандартної пошукової системи чи Інтернет-браузера, використовувати, запускати, розробляти або поширювати будь-яку автоматизовану систему, включаючи, без обмежень, будь-якого павука, робота, утиліту для шахрайства, скрепер або офлайн-рідер, який отримує доступ до Сервісу, або використовувати або запускати будь-який неавторизований сценарій або інше програмне забезпечення.

Використовувати агента із закупівель для здійснення покупок у Сервісах.

Здійснювати будь-яке несанкціоноване використання Сервісів, включаючи збір імен користувачів та/або адрес електронної пошти користувачів за допомогою електронних чи інших засобів з метою надсилання небажаної електронної пошти або створення облікових записів користувачів за допомогою автоматизованих засобів або під неправдивим приводом.

Використовувати Сервіси як частину будь-яких зусиль конкурувати з нами або іншим чином використовувати Сервіси та/або Вміст для будь-якої прибуткової діяльності чи комерційної діяльності.

Використовувати Сервіси, щоб рекламувати або пропонувати продавати товари та послуги.

Продати або іншим чином передати свій профіль.

9. USER GENERATED CONTRIBUTIONS 9. ВНЕСОК КОРИСТУВАЧІВ
The Services does not offer users to submit or post content. Сервіси не пропонують користувачам надсилати або публікувати вміст.
10. CONTRIBUTION LICENSE 10. ЛІЦЕНЗІЯ НА ВНЕСОК
You and Services agree that we may access, store, process, and use any information and personal data that you provide following the terms of the Privacy Policy and your choices (including settings). Ви та Сервіси погоджуються з тим, що ми можемо отримувати доступ, зберігати, обробляти та використовувати будь-яку інформацію та персональні дані, які ви надаєте відповідно до умов Політики конфіденційності та ваших виборів (включаючи налаштування).
By submitting suggestions or other feedback regarding the Services, you agree that we can use and share such feedback for any purpose without compensation to you. Надсилаючи пропозиції чи інші відгуки щодо Сервісів, ви погоджуєтесь, що ми можемо використовувати та ділитися такими відгуками з будь-якою метою без компенсації для вас.
11. SERVICES MANAGEMENT 11. УПРАВЛІННЯ СЕРВІСАМИ
We reserve the right, but not the obligation, to: (1) monitor the Services for violations of these Legal Terms; (2) take appropriate legal action against anyone who, in our sole discretion, violates the law or these Legal Terms, including without limitation, reporting such user to law enforcement authorities; (3) in our sole discretion and without limitation, refuse, restrict access to, limit the availability of, or disable (to the extent technologically feasible) any of your Contributions or any portion thereof; (4) in our sole discretion and without limitation, notice, or liability, to remove from the Services or otherwise disable all files and content that are excessive in size or are in any way burdensome to our systems; and (5) otherwise manage the Services in a manner designed to protect our rights and property and to facilitate the proper functioning of the Services. «Ми залишаємо за собою право, але не зобов’язання: (1) контролювати Сервіси на наявність порушень цих Правових умов; (2) вживати відповідних судових заходів проти будь-кого, хто на наш власний розсуд порушує закон або ці Правові умови, включаючи, без обмежень, повідомлення про такого користувача правоохоронним органам; (3) на власний розсуд і без обмежень, відмовляти, обмежувати доступ, обмежувати доступність або вимикати (наскільки це технологічно можливо) будь-який із ваших Внесків або будь-яку частину (4) на власний розсуд і без обмежень, сповіщень або зобов’язань видаляти з Сервісів або іншим чином відключати всі файли та вміст, які мають надмірний розмір або будь-яким чином обтяжливі для наших систем; та (5) іншим чином керувати Сервісами таким чином, щоб захистити наші права та власність і сприяти належному функціонуванню Сервісів.
12. PRIVACY POLICY 12. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
We care about data privacy and security. Please review our Privacy Policy: https://topizda.to/privacy-policy/. Ми дбаємо про конфіденційність і безпеку даних. Перегляньте нашу Політику конфіденційності: https://topizda.to/privacy-policy/.
13. TERM AND TERMINATION 13. ТЕРМІН ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ
These Legal Terms shall remain in full force and effect while you use the Services. WITHOUT LIMITING ANY OTHER PROVISION OF THESE LEGAL

TERMS, WE RESERVE THE RIGHT TO, IN OUR SOLE DISCRETION AND WITHOUT NOTICE OR LIABILITY, DENY ACCESS TO AND USE OF THE

SERVICES (INCLUDING BLOCKING CERTAIN IP ADDRESSES), TO ANY PERSON FOR ANY REASON OR FOR NO REASON, INCLUDING WITHOUT

LIMITATION FOR BREACH OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY, OR COVENANT CONTAINED IN THESE LEGAL TERMS OR OF ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION. WE MAY TERMINATE YOUR USE OR PARTICIPATION IN THE SERVICES OR DELETE YOUR ACCOUNT AND ANY CONTENT OR INFORMATION THAT YOU POSTED AT ANY TIME, WITHOUT WARNING, IN OUR SOLE DISCRETION.

Ці Юридичні умови залишаються в повній силі, поки ви користуєтеся Сервісами. БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПОЛОЖЕНЬ ЦИХ ЮРИДИЧНИХ

УМОВ, МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДМОВИТИ В ДОСТУПІ ТА ВИКОРИСТАННІ

СЕРВІСІВ (ВКЛЮЧАЮЧИ БЛОКУВАННЯ ПЕВНИХ IP-АДРЕС) БУДЬ-ЯКІЙ ОСОБІ З БУДЬ-ЯКОЇ ПРИЧИНИ АБО БЕЗ ПРИЧИНИ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ

ОБМЕЖЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАЯВ, ГАРАНТІЙ АБО ДОГОВОРУ, ЩО ВМІЩУЮТЬСЯ В ЦИХ ЮРИДИЧНИХ УМОВАХ АБО БУДЬ-ЯКОМУ ЗАСТОСОВНОМУ ЗАКОНІ ЧИ НОРМАТИВНОМУ АКТІ. МИ МОЖЕМО ПРИПИНИТИ ВАШЕ ВИКОРИСТАННЯ АБО УЧАСТЬ У СЕРВІСАХ АБО ВИДАЛИТИ ВАШ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС І БУДЬ-ЯКИЙ ВМІСТ АБО ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ВИ ОПУБЛІКУВАЛИ, У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, НА НАШ РОЗСУД.

If we terminate or suspend your account for any reason, you are prohibited from registering and creating a new account under your name, a fake or borrowed name, or the name of any third party, even if you may be acting on behalf of the third party. In addition to terminating or suspending your account, we reserve the right to take appropriate legal action, including without limitation pursuing civil, criminal, and injunctive redress. Якщо ми припиняємо або призупиняємо ваш обліковий запис з будь-якої причини, вам забороняється реєструвати та створювати новий обліковий запис під своїм іменем, фальшивим або позиченим ім’ям або ім’ям будь-якої третьої сторони, навіть якщо ви можете діяти від імені Окрім припинення або призупинення дії вашого облікового запису, ми залишаємо за собою право вжити відповідних судових заходів, включаючи, без обмежень, цивільні, кримінальні та судові заборони.
14. MODIFICATIONS AND INTERRUPTIONS 14. МОДИФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕРВИ
We reserve the right to change, modify, or remove the contents of the Services at any time or for any reason at our sole discretion without notice. However, we have no obligation to update any information on our Services. We also reserve the right to modify or discontinue all or part of the Services without notice at any time. We will not be liable to you or any third party for any modification, price change, suspension, or discontinuance of the Services. Ми залишаємо за собою право змінювати, модифікувати або видаляти вміст Сервісів у будь-який час і з будь-якої причини на власний розсуд без попередження. Однак ми не зобов’язані оновлювати будь-яку інформацію в наших Сервісах. Ми також залишаємо за собою право змінювати або припиняти всі або часткові Сервіси без попередження в будь-який час. Ми не несемо відповідальності перед вами чи будь-якою третьою стороною за будь-які модифікації, зміну ціни, призупинення або припинення надання Сервісів.
We cannot guarantee the Services will be available at all times. We may experience hardware, software, or other problems or need to perform maintenance related to the Services, resulting in interruptions, delays, or errors. We reserve the right to change, revise, update, suspend, discontinue, or otherwise modify the Services at any time or for any reason without notice to you. You agree that we have no liability whatsoever for any loss, damage, or inconvenience caused by your impossibility to access or use the Services during any downtime or discontinuance of the Services. Nothing in these Legal Terms will be construed to obligate us to maintain and support the Services or to supply any corrections, updates, or releases in connection therewith. Ми не можемо гарантувати, що Сервіси будуть доступні в будь-який час. У нас можуть виникнути проблеми з обладнанням, програмним забезпеченням або інші проблеми або потреба виконувати технічне обслуговування, пов’язане з Сервісами, що призведе до перебоїв, затримок або помилок. Ми залишаємо за собою право змінювати, переглядати, оновлювати, призупиняти, припиняти або іншим чином змінювати Сервіси в будь-який час або з будь-якої причини без повідомлення. Ви погоджуєтеся, що ми не несемо жодної відповідальності за будь-які втрати, пошкодження або незручності, спричинені вашою неможливістю отримати доступ або використовувати Сервісів під час будь-якого простою або припинення Сервісів. Ніщо в цих Юридичних умовах не буде тлумачитися як зобов’язування нас збегігати та підтримувати Сервіси або забезпесити будь-які виправлення, оновлення чи випуски у зв’язку з ними.
15. GOVERNING LAW 15. ЧИННЕ ПРАВО
These Legal Terms are governed by and interpreted following the laws of Ukraine, and the use of the United Nations Convention of Contracts for the International Sales of Goods is expressly excluded. If your habitual residence is in the EU, and you are a consumer, you additionally possess the protection provided to you by obligatory provisions of the law in your country to residence. Ці Юридичні умови регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України, і використання Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів прямо виключено. Якщо ви постійно проживаєте в ЄС і ви є споживачем, ви додатково володієте захистом, який надається вам згідно з обов’язковими положеннями закону вашої країни проживання.
16. DISPUTE RESOLUTION 6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Informal Negotiations Неформальні переговори
To expedite resolution and control the cost of any dispute, controversy, or claim related to these Legal Terms (each a 'Dispute' and collectively, the

'Disputes') brought by either you or us (individually, a 'Party' and collectively, the 'Parties'), the Parties agree to first attempt to negotiate any Dispute (except those Disputes expressly provided below) informally for at least thirty (30) days before initiating arbitration. Such informal negotiations commence upon written notice from one Party to the other Party.

Щоб прискорити вирішення та контролювати витрати на будь-який спір, протиріччя чи претензії, пов’язані з цими Правовими умовами (кокремо "Суперечка" та разом,

«Спори»), ініційовані вами або нами (індивідуально «Сторона» та разом «Сторони»), Сторони погоджуються спочатку спробувати вирішити будь-який Спір (за винятком тих Суперечок, які прямо зазначені нижче) неофіційно протягом принаймні тридцяти ( за 30) днів до початку арбітражу. Такі неофіційні переговори починаються після письмового повідомлення однієї Сторони іншій Стороні.

17. CORRECTIONS 17. ВИПРАВЛЕННЯ
There may be information on the Services that contains typographical errors, inaccuracies, or omissions, including descriptions, pricing, availability, and various other information. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies, or omissions and to change or update the information on the Services at any time, without prior notice. У Сервісах може міститися інформація, яка містить друкарські помилки, неточності або упущення, включаючи описи, ціни, наявність та іншу інформацію. Ми залишаємо за собою право виправляти будь-які помилки, неточності або упущення, а також змінювати або оновлювати інформацію у Сервісах у будь-який час без попереднього повідомлення.
18. DISCLAIMER 18. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN AS-IS AND AS-AVAILABLE BASIS. YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE SERVICES WILL BE AT YOUR

SOLE RISK. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THE

SERVICES AND YOUR USE THEREOF, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR

COMPLETENESS OF THE SERVICES' CONTENT OR THE CONTENT OF ANY WEBSITES OR MOBILE APPLICATIONS LINKED TO THE SERVICES

AND WE WILL ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR ANY (1) MISTAKES (errors), OR INACCURACIES OF CONTENT AND

MATERIALS, (2) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE

OF THE SERVICES, (3) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION

AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, (4) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM THE SERVICES,

(5) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH THE SERVICES BY ANY THIRD

PARTY (6) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT AND MATERIALS OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED

AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT POSTED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE SERVICES. WE DO NOT ASSUME RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT OR SERVICE ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD

PARTY THROUGH THE SERVICES, ANY HYPERLINKED WEBSITE, OR ANY WEBSITE OR MOBILE APPLICATION FEATURED IN ANY BANNER OR

OTHER ADVERTISING, AND WE WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES. YOU SHOULD USE YOUR BEST JUDGMENT AND EXERCISE CAUTION WHERE APPROPRIATE.

СЕРВІСИ НАДАЮТЬСЯ НА ОСНОВІ «ЯК Є ТА ЯК ДОСТУПНІСТЬ». ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСАМИ БУДЕ НА ВАШ РИЗИК. НАСІЛЬКИ ДОЗВОЛЕНОГО ЗАКОНОМ, МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЩОДО СЕРВІСІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ

КОНКРЕТНОЇ МЕТИ ТА ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ. МИ НЕ ДАЄМО ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО ЗАЯВ ЩОДО ТОЧНОСТІ АБО

ПОВНОТИ ВМІСТУ СЕРВІСІВ АБО ВМІСТУ БУДЬ-ЯКИХ ВЕБ-САЙТІВ АБО МОБІЛЬНИХ ПРОГРАМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З СЕРВІСАМИ

І МИ НЕ НЕСЕМО ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ (1) ПОМИЛКИ АБО НЕТОЧНІСТЬ ВМІСТУ ТА

МАТЕРІАЛІВ, (2) ПОШКОДЖЕННЯ для ОСОБИ АБО МАЙНА БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ В РЕЗУЛЬТАТІ ВАШОГО ДОСТУПУ ДО ТА ВИКОРИСТАННЯ

СЕРВІСІВ, (3) БУДЬ-ЯКИЙ НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП ДО НАШИХ БЕЗПЕЧНИХ СЕРВЕРІВ АБО ВИКОРИСТАННЯ НИХ ТА/АБО БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТА/АБО ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЗБЕРІГАЄТЬСЯ НА НИХ, (4) БУДЬ-ЯКА ПЕРЕРВА АБО ПРИПИНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ДО СЕРВІСІВ АБО ВІД СЕРВІСІВ,

(5) БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ, ВІРУСИ, ТРОЯНСЬКІ КОНІ АБО ПОДІБНЕ, ЩО МОЖЕ БУТИ ПЕРЕДАНО ДО СЕРВІСІВ АБО ЧЕРЕЗ СЕРВІСИ БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ

(6) БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ ЧИ УПУЩЕННЯ В БУДЬ-ЯКОМУ ВМІСТІ ТА МАТЕРІАЛАХ АБО ЗА БУДЬ-ЯКУ ВТРАТУ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ, ОПУБЛІКОВАНОГО, ПЕРЕДАННОГО АБО ІНШИМ ЧИНОМ ЗРОБЛЕНОГО ДОСТУПНИМ ЧЕРЕЗ СЕРВІСИ. МИ НЕ

НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ПРОДУКТ АБО ПОСЛУГУ, ЩО РЕКЛАМУЄТЬСЯ АБО ПРОПОНУЄТЬСЯ ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ

ЧЕРЕЗ СЕРВІСИ, БУДЬ-ЯКИЙ ВЕБ-САЙТ З ГІПЕРПОСИЛАННЯМ АБО БУДЬ-ЯКИЙ ВЕБ-САЙТ АБО МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК, РОЗМІЩЕНИЙ НА БУДЬ-ЯКОМУ БАНЕРІ АБО

ІНША РЕКЛАМА, І МИ НЕ БУДЕМО ЖОДНИМ СПОСОБОМ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МОНІТОРИНГ БУДЬ-ЯКИХ ТРАНЗАКЦІЙ МІЖ ВАМИ ТА БУДЬ-ЯКИМИ СТОРОННІМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПРОДУКЦІЇ АБО ПОСЛУГ. ВИ МАЄТЕ КОРИСТАТИСЯ КРАЩИМ СУДЖЕННЯМ І БУТИ ОБЕРЕЖНИМ, ДЕ ДОЦІЛЬНО.

19. LIMITATIONS OF LIABILITY 19. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
IN NO EVENT WILL WE OR OUR DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING LOST PROFIT, LOST REVENUE, LOSS OF DATA, OR OTHER DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SERVICES, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

У ЖОДНОМУ РАЗІ МИ АБО НАШІ ДИРЕКТОРИ, СПІВРОБІТНИКИ АБО АГЕНТИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ,

ПОБІЧНІ, ЗРАЗКОВІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВТРАЧЕНИЙ ПРИБУТОК, ВТРАЧЕНИЙ ДОХОД, ВТРАТУ ДАНИХ АБО ІНШІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКЛИ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ СЕРВІСІВ, НАВІТЬ ЯКЩО НАС ПОВІДОМИЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

20. INDEMNIFICATION 20. ВІДШКОДУВАННЯ
You agree to defend, indemnify, and hold us harmless, including our subsidiaries, affiliates, and all of our respective officers, agents, partners, and employees, from and against any loss, damage, liability, claim, or demand, including reasonable attorneys` fees and expenses, made by any third party due to or arising out of: (1) use of the Services; (2) breach of these Legal Terms; (3) any breach of your representations and warranties set forth in these Legal Terms; (4) your violation of the rights of a third party, including but not limited to intellectual property rights; or (5) any overt harmful act toward any other user of the Services with whom you connected via the Services. Notwithstanding the foregoing, we reserve the right, at your expense, to assume the exclusive defense and control of any matter for which you are required to indemnify us, and you agree to cooperate, at your expense, with our defense of such claims. We will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action, or proceeding which is subject to this indemnification upon becoming aware of it. Ви погоджуєтеся захищати, відшкодовувати збитки та звільняти нас, включаючи наші дочірні компанії, філії та всіх наших відповідних посадових осіб, агентів, партнерів і співробітників, від будь-яких втрат, збитків, відповідальності, претензій або вимог, включаючи обґрунтовані гонорари та витрати на адвокатів, здійснені будь-якою третьою стороною через або внаслідок: (1) використання Сервісів; (2) порушення цих Юридичних умов; (3) будь-якого порушення ваших заяв і гарантій, викладених у цих Юридичних положеннях; (4) порушення вами прав третьої сторони, включаючи, але не обмежуючись, права інтелектуальної власності; або (5) будь-яка явна шкідлива дія щодо будь-якого іншого користувача Сервісом, з яким ви підключилися за допомогою Сервісу. Незважаючи на вищевикладене, ми залишаємо за собою право за ваш рахунок взяти на себе виключний захист і контроль у будь-якій справі, за яку ви зобов’язані відшкодувати нам збитки, і ви погоджуєтеся співпрацювати за свій рахунок із нашим захистом проти таких претензій. Ми використовуватимемо розумні намагання повідомити вас про будь-яку таку претензію, дію чи провадження, які підлягають цьому відшкодуванню, після того, як про це стало відомо.
21. USER DATA 21. ДАНІ КОРИСТУВАЧА
We will maintain certain data that you transmit to the Services for the purpose of managing the performance of the Services, as well as data relating to your use of the Services. Although we perform regular routine backups of data, you are solely responsible for all data that you transmit or that relates to any activity you have undertaken using the Services. You agree that we shall have no liability to you for any loss or corruption of any such data, and you hereby waive any right of action against us arising from any such loss or corruption of such data. Ми зберігатимемо певні дані, які ви передаєте до Сервісів з метою керування ефективністю Сервісів, а також дані, пов’язані з використанням вами Сервісів. Хоча ми виконуємо регулярне резервне копіювання даних, ви несете повну відповідальність за всі дані, які ви передаєте або які стосуються будь-якої діяльності, яку ви здійснювали за допомогою Сервісів. Ви погоджуєтесь, що ми не несемо перед вами жодної відповідальності за будь-яку втрату чи пошкодження будь-яких таких даних, і цим ви відмовляєтесь від будь-яких прав на позов проти нас, що випливають з будь-якої такої втрати або пошкодження таких даних.
22. ELECTRONIC COMMUNICATIONS, TRANSACTIONS, AND SIGNATURES 22. ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ, ТРАНЗАКЦІЇ ТА ПІДПИСИ
Visiting the Services, sending us emails, and completing online forms constitute electronic communications. You consent to receive electronic communications, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications we provide to you electronically, via email and on the Services, satisfy any legal requirement that such communication be in writing. YOU HEREBY AGREE TO THE USE OF ELECTRONIC SIGNATURES, CONTRACTS, ORDERS, AND OTHER RECORDS, AND TO ELECTRONIC DELIVERY OF NOTICES, POLICIES, AND RECORDS OF TRANSACTIONS INITIATED OR COMPLETED BY US OR VIA THE SERVICES. You hereby waive any rights or requirements under any statutes, regulations, rules, ordinances, or other laws in any jurisdiction which require an original signature or delivery or retention of non-electronic records. Відвідування Сервісів, надсилання нам електронних листів і заповнення онлайн-форм є електронними засобами зв’язку. Ви погоджуєтеся отримувати електронні повідомлення та погоджуєтеся, що всі угоди, повідомлення, розголошення та інші повідомлення, які ми надаємо вам в електронному вигляді, електронною поштою та в Сервісах задовільняють будь-яку юридичну вимогу про те, щоб таке повідомлення було в письмовій формі. ЦИМ ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДПИСІВ, КОНТРАКТІВ, ЗАМОВЛЕНЬ ТА ІНШИХ ЗАПИСІВ, А ТАКОЖ НА ЕЛЕКТРОННУ ДОСТАВКУ ПОВІДОМЛЕНЬ, ПОЛІТИК ТА ЗАПИСІВ ПРО ТРАНЗАКЦІЇ, ІНІЦІЙОВАНІ АБО ЗАВЕРШЕНІ НАМИ АБО ЧЕРЕЗ СЕРВІСИ. Цим ви відмовляєтеся від будь-яких прав або вимог згідно з будь-якими статутами, нормативними актами, правилами, розпорядженнями чи іншими законами в будь-якій юрисдикції, які вимагають оригінального підпису або доставки чи збереження неелектронних записів.
23. MISCELLANEOUS 23. РІЗНЕ
These Legal Terms and any policies or operating rules posted by us on the Services or in respect to the Services constitute the entire agreement and understanding between you and us. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Legal Terms shall not operate as a waiver of such right or provision. These Legal Terms operate to the fullest extent permissible by law. We may assign any or all of our rights and obligations to others at any time. We shall not be responsible or liable for any loss, damage, delay, or failure to act caused by any cause beyond our reasonable control. If any provision or part of a provision of these Legal Terms is determined to be unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Legal Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. There is no joint venture, partnership, employment or agency relationship created between you and us as a result of these Legal Terms or use of the Services. You agree that these Legal Terms will not be construed against us by virtue of having drafted them. You hereby waive any and all defenses you may have based on the electronic form of these Legal Terms and the lack of signing by the parties hereto to execute these Legal Terms. Ці Юридичні умови та будь-яка політика чи правила роботи, опубліковані нами в Сервісах або стосовно Сервісів, складають повну угоду та взаєморозуміння між вами та нами. Наша неспроможність скористатися або забезпечити дотримання будь-яких прав чи положень цих Юридичних умов не діятиме як відмова від такого права чи положення. Ці Юридичні умови діють у повному обсязі, дозволеному законом. Ми можемо передавати будь-які чи всі наші права та обов’язки іншим особам у будь-який час. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати, пошкодження, затримку або бездіяльність, спричинену будь-якою причиною поза нашим розумним контролем. Якщо будь-яке положення або частина положення цих Юридичних умов визнається незаконним, недійсним або таким, що не має позовної сили, це положення або частина положення вважається відокремленим від цих Юридичних умов та не впливає на дійсність і можливість виконання решти положень. Між вами та нами внаслідок цих Юридичних умов або використання Сервісів не виникає жодних спільних підприємств, партнерств, трудових чи агентських відносин. Ви погоджуєтеся з тим, що ці Юридичні умови не будуть тлумачитися проти нас через те, що ми склали їх. Цим ви відмовляєтеся від будь-яких засобів захисту, які ви можете мати на підставі електронної форми цих Правових умов і відсутності підпису сторін для виконання цих Правових умов.
24. CONTACT US 24. ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
In order to resolve a complaint regarding the Services or to receive further information regarding use of the Services, please contact us at: [email protected] Для розгляду скарг щодо Сервісів або отримання додаткової інформації щодо використання Сервісів, зв’яжіться з нами за адресою: [email protected]